Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
Thông báo hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2015 để tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc
Thực hiện Công văn số: 212/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 07/5/2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước; Công văn số 659/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 08/5/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và hướng dẫn người lao động các thủ tục cần thiết. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động tỉnh Điện Biên đã được lựa chọn thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ từ ngày 5/5 đến ngày 8/5/2015 để tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc
Thực hiện Công văn số: 200/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 04/5/2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước; Công văn số 628/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 04/5/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và hướng dẫn người lao động các thủ tục cần thiết. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động tỉnh Điện Biên đã được lựa chọn thực hiện một số nội dung sau:
THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC
Căn cứ Công văn số 44/TTLĐNN-TCLĐ ngày 27/01/2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 157/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 29/1/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo đến những lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc về kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính, cụ thể như sau:
Thông báo lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.
Thực hiện Công văn số: 678/TTLĐNN-TCLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Trung tâm Lao động Ngoài nước và Công văn số: 1761/SLĐTBXH - VL&ATLĐ, ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh ngày 22/9/2014.Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động được xuất cảnh sang Hàn Quốc (có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tập trung bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
Thực hiện công văn số: 667/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Trung tâm lao động ngoài nước; Công văn số: 1720/SLĐTBXH-VL&ATLĐ, ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách người lao động tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn khóa 24ĐN. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động (Có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau: