Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo Kế hoạch tổ chức hướng dẫn người lao động đạt kết quả trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn Quốc ngành Nông nghiệp ngày 23/3/2014 hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc.
Thực hiện Công văn số: 184/TTLĐNN-TCLĐ ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số: 575/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc: Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngày 23/3/2014 và hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tập trung dự thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp năm 2014.
Thực hiện Công văn số 387/SLĐTBXH - VL&ATLĐ, ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Sở Lao động - TB&XH, về việc: thông báo danh sách người lao động dự thi tiếng Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp ngày 23/3/2014. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động (Có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tập trung bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
Thực hiện Công văn số: 123/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số 365/SLĐTBXH - VL&ATLĐ, ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc: thông báo danh sách người lao động tham dự bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn khóa 02S - 14. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động (Có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo Kế hoạch tổ chức hướng dẫn người lao động đạt kết quả trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với cơ Quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức từ ngày 20/8/2012 đến ngày 31/8/2012 hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc.
Thực hiện Công văn số: 03/TTLĐNN-TCLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số 50/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách những người lao động đạt yêu cầu về tiếng Hàn và hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển trong ngành nông nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo Kế hoạch tổ chức hướng dẫn người lao động đạt kết quả trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn Quốc vào các ngày 17 – 18/12/2011 và tháng 5/2012 hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc.
Thực hiện Công văn số: 500/TTLĐNN-TCLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số: 2098/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Điện Biên về việc: xác nhận người lao động đạt kết quả kỳ Kiểm tra tiếng Hàn ngày 17 – 18/12/2011 và tháng 5/2012 của tỉnh Điện Biên còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo hướng dẫn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước làm thủ tục nhận tiền làm bảo hiểm
Thực hiện Công văn số 317/TTLĐNN-HTVL ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Trung tâm Lao động Ngoài nước và Công văn số 1821/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm.