Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Đện Biên thông báo tuyển dụng lao động
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC (Thời gian đăng ký từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12/8/2015)
Căn cứ Công văn số 407/TTLĐNN-TCLĐ ngày 28/7/2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo đến những lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc về kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính, cụ thể như sau: Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK đặc biệt cho những người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tiến hành như sau:
Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc ngày 03/8/2015
Thực hiện Công văn số: 401/TTLĐNN-TCLĐ ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Trung tâm Lao động Ngoài nước; Công văn số: 1236/SLĐTBXH - VL&ATLĐ, ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh ngày 03/8/2015. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động được xuất cảnh sang Hàn Quốc (có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau: