Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc 14/7/2014 và ngày 15/7/2014
Thực hiện Công văn số: 467/TTLĐNN-TCLĐ và Công văn số: 468/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Trung tâm Lao động Ngoài nước; Công văn số: 1283/SLĐTBXH - VL&ATLĐ và Công văn số: 1284/SLĐTBXH-VL&ATLĐ, ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh ngày 14/7/2014 và ngày 15/7/2014.Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động được xuất cảnh sang Hàn Quốc (có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tập trung bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
Thực hiện công văn số: 457/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Trung tâm lao động ngoài nước; Công văn số: 1264/SLĐTBXH-VL&ATLĐ, ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách người lao động tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn khóa 18T18. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động (Có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc
Thực hiện Công văn số: 455/TTLĐNN-TCLĐ ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Trung tâm Lao động Ngoài nước; Công văn số: 1250/SLĐTBXH - VL&ATLĐ, ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh ngày 07/7/2014.Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động được xuất cảnh sang Hàn Quốc (có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tập trung bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
Thực hiện công văn số: 407/TTLĐNN - TCLĐ và Công văn số: 411/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Trung tâm lao động ngoài nước; Công văn số: 1158/SLĐTBXH-VL&ATLĐ và Công văn số: 1159/SLDDTBXH-VL&ATLĐ, ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: Thông báo danh sách người lao động tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn (Khóa 9B và khóa 10T18). Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động (Có danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ để tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc đợt 7
Thực hiện Công văn số: 421/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 18/6/2014 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số:1176/SLĐTBXH - VL&ATLĐ ngày 19/6/2014 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc: thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và hướng dẫn người lao động các thủ tục cần thiết. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động tỉnh Điện Biên ( Có danh sách kèm theo) đã được Doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ để tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc đợt 6
Thực hiện Công văn số: 400/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 13/6/2014 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số: 1134/SLĐTBXH - VL&ATLĐ ngày 16/6/2014 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc: thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và hướng dẫn người lao động các thủ tục cần thiết. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động tỉnh Điện Biên ( Có danh sách kèm theo) đã được Doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn thực hiện một số nội dung sau: